Đánh giá nội bộ ISO 22000: Tìm hiểu về quy trình và lợi ích thực hiện

5/5 - (1 bình chọn)

Đánh giá nội bộ ISO 22000 mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng. Quá trình đánh giá này giúp xác định những điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống, từ đó tạo ra cơ hội để cải thiện và tối ưu hóa quy trình làm việc. Doanh nghiệp đang quan tâm đến thông tin về đánh giá nội bộ, tham khảo bài viết dưới đây.

Đánh giá nội bộ ISO 22000

Đánh giá nội bộ ISO 22000 là một bước quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hoạt động hiệu quả. Để có thể thực hiện được quá trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000 doanh nghiệp cần nắm được một số thông tin sau.

Đánh giá nội bộ ISO 22000 là gì?

Đánh giá nội bộ thường được gọi là đánh giá của bên thứ nhất, do doanh nghiệp tự thực hiện hoặc do đơn vị đánh giá bên ngoài thực hiện. Đây là quá trình tự kiểm soát và đánh giá chất lượng của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp nhằm đo lường và đưa ra định hướng phát triển. Để thực hiện đánh giá nội bộ doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch đánh giá, thời gian đánh giá theo chu kỳ hoặc tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của công ty.

Hiện tại, tiêu chuẩn ISO 22000:2018 là phiên bản mới nhất được xây dựng dựa trên nền tảng của các nguyên tắc HACCP và GMP trong chuỗi thực phẩm.

đánh giá nội bộ iso 22000
Đánh giá nội bộ do doanh nghiệp tự thực hiện nhằm tự kiểm soát và đánh giá chất lượng của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Lợi ích của đánh giá nội bộ ISO 22000

Đánh giá nội bộ ISO 22000 mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng. Dưới đây là một số lợi ích chính:

 • Đánh giá nội bộ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo hoạt động sản xuất tuân thủ đúng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
 • Quá trình đánh giá giúp doanh nghiệp nhìn nhận và tối ưu hóa quy trình làm việc, từ đó tăng cường hiệu suất và giảm thất thoát trong quá trình sản xuất và quản lý.
 • Quá trình đánh giá giúp doanh nghiệp xác định được những rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm, giúp kiểm soát chất lượng và đảm bảo rằng chỉ những sản phẩm đạt chất lượng cao mới được lưu hành.
 • Đánh giá nội bộ giúp doanh nghiệp tự xem xét được hiện trạng áp dụng của doanh nghiệp mình, từ đó có những kế hoạch điều chỉnh và tiến tới xin cấp chứng nhận ISO 2200:2018.

Trách nhiệm của doanh nghiệp khi thực hiện đánh giá nội bộ ISO 22000

Đánh giá nội bộ ISO 22000 là một yêu cầu quan trọng của tiêu chuẩn ISO 22000, để thực hiện yêu cầu này một cách chính xác và hoàn thiện doanh nghiệp cần có những trách nhiệm sau:

 • Phải hoạch định, áp dụng và duy trì các chương trình đánh giá định kỳ. Trong kế hoạch triển khai cần có tần suất thực hiện đánh giá, phương pháp đánh giá, trách nhiệm của các bên.
 • Báo cáo quá trình thực hiện, nêu ra được ảnh hưởng của các bên liên quan, những thay đổi trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và kết quả giám sát, đo lường, đánh giá trước đó.
 • Xác định được các hạng mục cần đánh giá
 • Cần có chuyên gia đánh giá năng lực để đảm bảo tính khách quan trong quá trình đánh giá.
 • Kết quả đánh giá cần lưu giữ dưới dạng văn bản và được báo cáo lên cấp lãnh đạo thích hợp.
 • Những điểm cần khắc phục và hành động khắc phục cần thực hiện trong khoảng thời gian đã dự kiến.
 • Cần xác định xem hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có nhất quán với chính sách an toàn thực phẩm và mục tiêu hay không.
 • Có hoạt động thẩm tra các hành động đã thực hiện và báo cáo kết quả thẩm tra.

Quá trình đánh giá nội bộ ISO 22000

Quá trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000 là quá trình tự kiểm tra và đánh giá của doanh nghiệp về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo các yêu cầu của ISO 22000. Để thực hiện được quá trình đánh giá này doanh nghiệp cần thu thập thông tin và lên kế hoạch thực hiện theo các trình tự dưới đây.

Chuẩn bị đánh giá nội bộ

Lập kế hoạch đánh giá: Lập kế hoạch đánh giá là bước quan trọng trong quá trình đánh giá nội bộ, trong kế hoạch đánh giá, doanh nghiệp cần xác định được các yếu tố sau: Mục tiêu của chương trình đánh giá, phạm vi đánh giá, thiết lập các chuẩn mực cần đánh giá và thông tin dạng văn bản. Kế hoạch cần đề cập đến địa điểm, ngày giờ, thời gian, thời lượng dự kiến của các hoạt động đánh giá. Lựa chọn được phương pháp đánh giá bao gồm cả mức độ, để thu được đủ bằng chứng đánh giá.

Phân công công việc cho đoàn đánh giá: Trưởng đoàn đánh giá cần phân công cho từng thành viên trong đoàn. Cần tổ chức họp đoàn đánh giá để phân bổ các công việc được chỉ định và quyết định về những thay đổi. Tùy theo tiến triển của cuộc đánh giá sẽ có những thay đổi trong hoạt động phân công công việc.

Chuẩn bị thông tin dạng văn bản cho cuộc đánh giá: Các thành viên của đoàn đánh giá cần thu thập và xem xét thông tin liên quan đến công việc đánh giá được phân công của mình và chuẩn bị thông tin dạng văn bản cho cuộc đánh giá.

đánh giá nội bộ iso 22000 2
Thực hiện tốt quá trình đánh giá nội bộ cần lên kế hoạch và phân công cho từng bộ phận cụ thể

Tiến hành đánh giá nội bộ

Các hoạt động đánh giá thường được tiến hành theo một trình tự xác định, dưới đây là quy trình đánh giá nội bộ doanh nghiệp có thể tham khảo.

Bước 1: Tiến hành cuộc họp khai mạc
Trước khi bắt đầu quá trình đánh giá nội bộ, đoàn đánh giá cần tổ chức cuộc họp mở đầu, nhằm giới thiệu tổng quan về đội ngũ đánh giá và vai trò của từng thành viên. Đồng thời, xác nhận sự đồng thuận của tất cả các thành viên tham gia để đảm bảo rằng kế hoạch đánh giá có khả năng thực hiện được.

Bước 2: Trao đổi thông tin trong quá trình đánh giá
Trong quá trình đánh giá, cần định kỳ bàn bạc để trao đổi thông tin, tiến triển cuộc đánh giá và phân công lại công việc giữa các thành viên trong đoàn. Những thông tin thu thập được trong quá trình đánh giá nếu thấy phát sinh những rủi ro cần báo cáo cho trưởng đoàn đánh giá.
Trường hợp thu thập bằng chứng đánh giá cho thấy mục tiêu đánh giá không thể đạt được, cần được trình bày rõ ràng để trưởng đoàn đánh giá xem xét và có những thay đổi phù hợp cho cuộc đánh giá.

Bước 3: Xác định phương pháp đánh giá
Doanh nghiệp cần xác định phương pháp đánh giá dựa trên mục tiêu, phạm vi, chuẩn mực, thời lượng và địa điểm đánh giá. Trong quá trình đánh giá có thể sử dụng kết hợp nhiều phương pháp. Nếu thay đổi phương pháp đánh giá cần dựa trên hoàn cảnh để có sự thay đổi phù hợp

Bước 4: Xem xét các thông tin dạng văn bản trong quá trình đánh giá
Thông tin thu thập được bằng văn bản trong quá trình đánh giá cần được xác nhận và xem xét tính phù hợp của hệ thống với các chuẩn mực đánh giá.

Bước 5: Thu thập kiểm tra và xác nhận thông tin
Trong quá trình đánh giá, các thông tin liên quan đến mục tiêu, phạm vi và chuẩn mực đánh giá cần được thu thập bằng cách lấy mẫu thích hợp và cần được kiểm tra xác nhận. Các thông tin này dùng để làm bằng chứng cho cuộc đánh giá, từ đây trưởng đoàn đánh giá mới có căn cứ và đưa ra các kết luận.

Bước 6: Xem xét các thông tin thu thập được
Thông tin đoàn đánh giá thu thập được cần được xem xét để đưa ra những kết luận đánh giá. Các kết quả này có thể chỉ ra sự phù hợp hoặc không phù hợp với chuẩn mực đánh giá. Nếu không phù hợp cần có những kiến nghị để hỗ trợ, sửa đổi cho phù hợp.

Bước 7: Đưa ra các kết luận đánh giá
Trưởng đoàn đánh giá cần tiến hành cuộc họp kết thúc. Trong cuộc họp cần đi đến các kết luận về mức độ phù hợp với các chuẩn mực đánh giá, việc áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý, tổng hợp các mục tiêu đánh giá đạt được, các nội dung chưa đạt được, cần khắc phục.

Sau khi đánh giá nội bộ

Quá trình đánh giá nội bộ kết thúc đoàn đánh giá cần gửi báo cáo đánh giá cho các bên liên quan. Báo cáo cần được gửi trong một khoảng thời gian đã thống nhất. Nội dung báo cáo cần ghi rõ thời gian, cần được xem xét, chấp nhận, khi thích hợp, theo chương trình đánh giá.

Từ báo cáo này, nội bộ doanh nghiệp có thể nhận diện được các rủi ro và cơ hội cho chương trình đánh giá. Với những nội dung chưa đạt chuẩn mực đánh giá, cần có những hoạt động khắc phục hay các cơ hội để cải tiến. Những hoạt động khắc phục cần đề ra thời hạn hoàn thành và sau khi khắc phục, cần báo cáo cho người phụ trách để kiểm tra xác nhận.

đánh giá nội bộ iso 22000
Báo cáo đánh giá nội bộ là căn cứ để doanh nghiệp nhìn nhận và khắc phục nếu cần thiết

Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000 là yêu cầu bắt buộc mà doanh nghiệp cần thực hiện. Hoạt động này giúp doanh nghiệp xác định mức độ tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000 và hoạch định những điểm cần cải thiện. Doanh nghiệp cần tư vấn đánh giá nội bộ ISO 22000 liên hệ SUTECH để được tư vấn chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *