Báo cáo kiểm kê khí nhà kính

5/5 - (1 bình chọn)

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính là cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng lộ trình giảm phát thải phù hợp và hiệu quả. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền đánh giá hoạt động kiểm kê khí nhà kính của doanh nghiệp. Vậy báo cáo kiểm kê khí nhà kính bao gồm những gì?

Mẫu báo cáo kiểm kê khí nhà kính được quy định như thế nào?

Kiểm kê khí nhà kính (GHG) là hoạt động thu thập thông tin, số liệu và tính toán lượng phát thải khí nhà kính trong một phạm vi xác định và trong năm cụ thể. Báo cáo kiểm kê khí nhà kính hay báo cáo GHG là kết quả của hoạt động tính toán, tổng hợp kết quả đo đạc mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thông tin liên quan khác theo hướng dẫn, quy trình, biểu mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Báo cáo GHG phải được thực hiện đầy đủ, chính xác thông tin về phương pháp đo đạc, số liệu hoạt động, hệ số phát thải áp dụng, giải pháp công nghệ, phương thức quản lý và kết quả giảm phát thải khí nhà kính. Báo cáo được dựa trên các quy định của pháp luật: Nghị định 06/2022/NĐ-CP, Quyết định 01/2022-QĐ-TTg, Thông tư 01/2022/TT-BTNMT, ISO14064

Mẫu báo cáo kiểm kê khí nhà kính
Mẫu báo cáo kiểm kê khí nhà kính được quy định như thế nào?

Thời gian lập báo cáo GHG

Thời gian lập báo cáo kết quả GHG được quy định trong Điều 11 Nghị định 06/2022/NĐ-CP:

 • Cơ sở thực hiện phải cung cấp số liệu liên quan phục vụ GHG của năm trước kỳ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ quản lý lĩnh vực trước 31/03/2023.
 • Cơ sở, doanh nghiệp xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính định kỳ 2 năm/lần từ 2024 theo mẫu báo cáo số 6 – báo cáo GHG cấp cơ sở và gửi UBND cấp tỉnh trước ngày 31/03/2025 để thẩm định.
 • Hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính gửi bộ Tài nguyên và Môi trường trước 01/12 của kỳ báo cáo từ năm 2025.

Quy trình thực hiện lập báo cáo 

 • Thiết lập phạm vi và ranh giới của tổ chức, doanh nghiệp và phạm vi báo cáo
  • Phạm vi phát thải trực tiếp
  • Phạm vi phát thải gián tiếp liên quan đến năng lượng
  • Phạm vi phát thải gián tiếp khác
 • Thiết lập năm cơ sở
 • Khảo sát thực địa: Khảo sát và nhận diện các nguồn phát thải
 • Quản lý chất lượng kiểm kê khí nhà kính: định lượng khí phát thải nhà kính, nhận dạng các cơ hội giảm phát thải khí nhà kính, đề xuất các giải pháp quản lý phát thải khí nhà kính hiệu quả
 • Xây dựng nội dung báo cáo
 • Thẩm định báo cáo khí nhà kính
Quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm thông tin về Kiểm kê khí nhà kính, vui lòng liên hệ SUTECH
0868.129.838 | 0868.221.838

 

Mẫu báo cáo GHG gồm những gì?

Mẫu báo cáo GHG cần thể hiện đầy đủ các thông tin, số liệu thu thập và kiểm kê của cơ sở, doanh nghiệp.

Mẫu báo cáo kiểm kê khí nhà kính gồm những gì?
Mẫu báo cáo GHG gồm những gì?

Theo quy định được nêu tại Phụ lục II – Nghị định 06/2022/NĐ-CP, báo cáo GHG gồm:

Thông tin của cơ sở phải thực hiện GHG

Ở đây cần trình bày đầy đủ các thông tin của cơ sở bao gồm:

 • Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh
 • Thông tin về người đại diện của cơ sở trước pháp luật
 • Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất

Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Ranh giới và phạm vi hoạt động cơ sở
 • Cơ sở hạ tầng, công nghệ và hoạt động của cơ sở
 • Các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính trong phạm vi
 • Hệ thống thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở

Kết quả thực hiện GHG

 • Mô tả phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính
 • Số liệu hoạt động liên quan đến phát thải khí nhà kính của cơ sở
 • Kết quả GHG của cơ sở
 • Độ tin cậy, tính đầy đủ, độ không chắc chắn của thông tin, số liệu về phát thải khí nhà kính và kết quả kiểm kê khí nhà kính

Kết luận và đề xuất

 • Biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đã thực hiện
 • Biện pháp dự kiến

Các loại mẫu báo cáo kiểm kê khí nhà kính

Theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP, có 6 mẫu báo cáo GHG. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thực hiện kiểm kê khí nhà kính sẽ lập báo cáo theo mẫu báo cáo số 6 – Mẫu báo cáo GHG cấp cơ sở.

Các loại mẫu báo cáo kiểm kê khí nhà kính
Các loại mẫu báo cáo GHG

Ngoài ra, còn có các mẫu báo cáo khác:

 • Mẫu số 1: mẫu báo cáo phục vụ GHG cấp quốc gia của Bộ Công Thương.
 • Mẫu số 2: mẫu báo cáo phục vụ GHG cấp quốc gia của Bộ Giao thông vận tải.
 • Mẫu số 3: mẫu báo cáo phục vụ GHG cấp quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Mẫu số 4: mẫu báo cáo phục vụ GHG cấp quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Mẫu số 5: mẫu báo cáo phục vụ GHG cấp quốc gia của Bộ tài nguyên và Môi trường
Quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm thông tin về Kiểm kê khí nhà kính, vui lòng liên hệ SUTECH
0868.129.838 | 0868.221.838

Biến đổi khí hậu là thách thức toàn cầu, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia nói chung và mỗi doanh nghiệp nói riêng. Việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính là yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp. Báo cáo kiểm kê khí nhà kính đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và xây dựng chiến lược giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời thể hiện quá trình kiểm kê của doanh nghiệp trước yêu cầu của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *