Danh sách 51 mã số vùng trồng 25 cơ sở đóng gói sầu riêng được GACC cấp mã số xuất khẩu

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã tiến hành đánh giá trực tuyến và xem xét tài liệu của … Đọc tiếp Danh sách 51 mã số vùng trồng 25 cơ sở đóng gói sầu riêng được GACC cấp mã số xuất khẩu